Keitä olemme

Nämä sivut ovat vain Suomessa asuville henkilöille. Sivuilta löytyvä tieto on tarkoitettu ainoastaan yleistä informaatiota varten ja niillä ei ole tarkoitus korvata lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen antamia ohjeita. Théa Nordic AB filial i Finland omistaa tekijänoikeudet näiden sivujen sisältöön ja pidättää itsellään kaikki oikeudet niihin.

Henkilötietojesi käsittely tilausten yhteydessä

Säilytämme tuotetilausten yhteydessä antamasi toimitustiedot toimituksen vaativan ajan, minkä jälkeen tiedot hävitetään järjestelmistämme.

Henkilötietojen käsittely valmisteisiimme liittyvän haittavaikutusraportoinnin yhteydessä – versio 8.1.2021

Yrityksellemme lähetettyjen haittavaikutusilmoitusten yhteydessä kerättäviä henkilötietoja käsittelee Théa Nordic AB (jäljempänä ”Théa”) ja sen emoyhtiö Laboratoires Théa S.A.S., joka toimii rekisterinpitäjänä. Käsittelyn tarkoituksena on ennaltaehkäistä, valvoa, arvioida ja hallita valmisteisiimme liittyviä haittavaikutuksia. Olemme sitoutuneet suojaamaan kerättyjä henkilötietoja ja pitämään ne luottamuksellisina jäljempänä kuvattujen ehtojen mukaisesti.

Jos teet haittavaikutusilmoituksen kyseisen haittavaikutuksen saaneen henkilön puolesta, on sinun vastuullasi antaa hänelle seuraavat tiedot ja lähettää meille vahvistus tehtyäsi niin.

 • Mitä ovat henkilötiedot? Mitä tietoja kerätään?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa tietoja, jotka liittyvät yksilöityyn tai tunnistettavissa olevaan henkilöön, joka voidaan tunnistaa joko suoraan tai epäsuorasti. Haittavaikutustietoja kerätessämme käsittelemme nimenomaan ilmoituksen tekijän yksilöiviä tietoja sekä haittavaikutuksen saaneen henkilön terveystietoja.

Keräämme ainoastaan henkilötietoja, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä haittavaikutuksen arvioinnin kannalta:

 • haittavaikutuksen saaneen henkilön tiedot: syntymäaika, sukupuoli, paino, pituus, terveystiedot ja muut haittavaikutuksen arvioimiseksi tarvittavat tiedot (esim. riskitekijät, kuten tupakointi ja alkoholin tai huumeiden käyttö)
 • ilmoituksen tekijän tiedot: esim. sukunimi, etunimi, postiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, tieto siitä, onko ilmoittaja terveydenhuollon ammattilainen, ja mahdollisesta erikoistumisalasta, tieto ilmoittajan ja potilaan mahdollisesta sukulaisuudesta, tieto ilmoittajan mahdollisesta jäsenyydestä jossakin hyväksytyssä yhdistyksessä, tieto ilmoittajan mahdollisesta virasta jossakin terveysvirastossa.

Ilmoittajan yhteystietoja tarvitaan mahdollista yhteydenottoa varten, jotta ilmoitetusta haittavaikutuksesta saadaan riittävän tarkasti ja kattavasti tietoa.

Huom. Jos haittavaikutuksen saanut henkilö ilmoittaa siitä itse, hänen tietonsa kerätään ilmoittajan tietoja varten, jolloin hänen henkilöllisyytensä ei pysy salassa.

 • Mihin tarkoitukseen keräämme henkilötietoja ja millä perusteella?

Henkilötietojen kerääminen on välttämätöntä ilmoitusten hallintaa varten, ja keräämisen tarkoituksena on

 • kerätä, kirjata, analysoida, valvoa, dokumentoida, välittää ja säilyttää kaikkiin haittavaikutuksiin liittyviä tietoja
 • mahdollistaa yhteydenpito haittavaikutusilmoituksen tehneen henkilön tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, joita haastattelemalla voidaan saada lisätietoja ilmoitetusta haittavaikutuksesta.

Käsittelyn perusteena on terveyden turvaamiseen liittyvien lakien ja säännösten asettamien velvollisuuksiemme täyttäminen.

 • Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään kuhunkin valvottavaan kohteeseen sovellettavan sääntelyjakson ajan ja enintään seitsemänkymmentä vuotta sen jälkeen, kun lääke, laite tai valmiste on poistunut myynnistä. Säilytämme joka tapauksessa henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, johon tiedot on kerätty, oikeudellisten velvollisuuksien ja raportointivelvollisuuden täyttäminen mukaan lukien.

 • Keillä on pääsy henkilötietoihin?

Tietoja voivat vastaanottaa

 • Théa Nordicin valtuutettu henkilöstö
 • käsittelijät, jotka toimivat Théa Nordicin tai sen emoyhtiön Laboratoires Théa S.A.S:n nimissä ja vastuulla kyseisille käsittelijöille määrättyjen tehtävien ja alihankintasopimuksen ehtojen mukaisesti
 • Laboratoires Théa S.A.S:n valtuutettu henkilöstö, joka hallinnoi maailmanlaajuista lääketurvatietokantaa ja jolle Théa Nordic välittää haittavaikutusilmoituksen
 • potilaan seurantaan osallistuvat terveydenhuollon ammattilaiset ja sellaiset terveydenhuollon ammattilaiset tai muut mahdolliset ammattilaiset, jotka voivat tarjota lisätukea
 • ilmoitetut laitokset, jotka vastaavat lääkkeen, laitteen tai valmisteen arvioinnista
 • terveyden turvaamisesta vastaavat toimivaltaiset kansalliset tai ulkomaiset terveysviranomaiset, joille Théa Nordic ja Laboratoires Théa S.A.S. ovat velvollisia raportoimaan haittavaikutuksia koskevista tiedoista. Tilanteen mukaan haittavaikutuksesta voidaan ilmoittaa useille terveysviranomaisille ympäri maailmaa.
 • kolmannet osapuolet, joiden lääkkeeseen, laitteeseen tai valmisteeseen asia saattaa vaikuttaa.

Ilmoitukset sisältävät tietoja haittavaikutuksesta ja joitakin henkilötietoja, kuten edempänä on kerrottu.

 • Henkilötietojen siirtäminen

Voimme siirtää epäsuorasti tunnistettavissa olevia henkilötietoja toimivaltaisille viranomaisille Euroopan unionin ulkopuolelle, jos meillä on lain mukaan velvollisuus raportoida kyseisille viranomaisille. Varmistaaksemme, että siirrettävien henkilötietojen suoja on riittävä ja että tietojen käsittelyssä noudatetaan Euroopan unionin tietosuojalakeja, olemme ottaneet käyttöön asianmukaisia varmistuskeinoja. Jos haluat lisätietoa niistä, voit ottaa meihin yhteyttä seuraamalla jäljempänä kohdassa ”Näin voit käyttää oikeuksiasi” annettuja ohjeita.

 • Henkilötietoihin liittyvät oikeutesi

Jos olet haittavaikutuksen ilmoittaja tai sen saanut henkilö, sinulla on tiettyjä oikeuksia liittyen henkilötietojesi käsittelyyn:

Pääsy: sinulla on oikeus pyytää saada henkilötietosi nähtäväksesi.

Oikaisu: sinulla on oikeus pyytää oikaisemaan rekisterissämme olevat virheelliset tai puutteelliset henkilötietosi.

Rajoitus: sinulla on oikeus pyytää meitä keskeyttämään tiettyjen henkilötietojesi käsittely, erityisesti jos haluat meidän tarkistavan niiden paikkansa pitävyyden.

Henkilötietojen käyttö kuoleman jälkeen: sinulla on oikeus antaa ohjeet siitä, miten henkilötietojasi saa käsitellä kuolemasi jälkeen.

Sinulla on myös oikeus jättää valitus tietosuojalainsäädännön noudattamista valvovalle viranomaiselle.

Henkilötietojesi käsittelyn perusteena on terveyden turvaamiseen liittyvien lakien ja säännösten asettamien velvollisuuksiemme noudattaminen. Näin ollen sinulla ei ole oikeutta pyytää poistamaan tietojasi, oikeutta vastustaa niiden käsittelyä eikä oikeutta pyytää siirtämään niitä.

 • Näin voit käyttää oikeuksiasi

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Privacy.nordic@theapharma.com tai postia osoitteeseen Théa Nordic AB, Storgatan 55, 70362 Örebro, Sverige. Jos haluat saada lisätietoja asiasta tai lähettää valituksen, voit myös ottaa yhteyttä tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa valvovaan viranomaiseen eli tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietoa henkilötietojen käsittelystä laatua koskevien valitusten yhteydessä – versio 8.11.2021

Yrityksellemme lähetettyjen valitusten yhteydessä kerättäviä henkilötietoja käsittelee Théa Nordic AB ja sen emoyhtiö Laboratoires Théa S.A.S., joka toimii rekisterinpitäjänä. Käsittelyn tarkoituksena on hallita valmisteidemme laatuun liittyviä valituksia.

Olemme sitoutuneet suojaamaan kerättyjä henkilötietoja ja pitämään ne luottamuksellisina jäljempänä kuvattujen ehtojen mukaisesti.

• Mitä ovat henkilötiedot? Mitä henkilötietoja kerätään?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa henkilöön liittyviä tietoja, joista kyseinen henkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai epäsuorasti.

Kun lähetät meille valmisteidemme laatua koskevan valituksen, keräämme

 • tietoja valituksen aiheesta ja siihen liittyvästä valmisteesta, jotta voimme selvittää asiaa
 • tietoja, joiden avulla voimme ottaa sinuun uudelleen yhteyttä pyytääksemme lisätietoja tai ilmoittaaksemme sinulle valituksesi käsittelyn etenemisestä (esim. etu- ja sukunimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi).

• Mihin tarkoitukseen keräämme henkilötietoja ja millä perusteella?

Meidän on kerättävä henkilötietoja, jotta voimme käsitellä valitustasi, selvittää asiaa ja pitää sinut ajan tasalla valituksesi käsittelyn etenemisestä.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on lakisääteisten velvollisuuksiemme ja toimialamme parhaiden käytäntöjen noudattaminen.

• Keillä on pääsy henkilötietoihin?

Kerättyjä tietoja voivat vastaanottaa Théa Nordic AB:n ja Laboratoires Théa S.A.S:n valtuutettu henkilöstö ja asianmukaisen valtuutuksen saaneet alihankkijat, kuten valmistuspaikat, jos se katsotaan asian selvittämisen kannalta välttämättömäksi.

Tietojasi voidaan myös lähettää toimivaltaisille viranomaisille, jos on olemassa kansanterveydellinen riski tai jos jokin erä on tarpeen vetää pois markkinoilta.

• Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Tietoja säilytetään sovellettavassa laissa määrätyn ajan valituksesi vastaanottamisen jälkeen.

• Henkilötietoihin liittyvät oikeutesi

Sinulla on säädöksissä määriteltyjen ehtojen ja rajoitusten mukaisesti oikeus saada pyytää tietojasi nähtäväksesi, oikeus pyytää oikaisemaan, poistamaan tai siirtämään niitä sekä oikeus vastustaa tai pyytää rajoittamaan niiden käsittelyä.

• Näin voit käyttää oikeuksiasi

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Privacy.nordic@theapharma.com tai postia osoitteeseen Théa Nordic AB, Storgatan 55, 70363 Örebro, Sverige.

Jos haluat lisätietoja asiasta, voit myös käydä tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa valvovan viranomaisen eli tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivustolla ja tarvittaessa jättää viranomaiselle valituksen.

Tietoa henkilötietojen käsittelystä terveystietoja koskevien tietopyyntöjen yhteydessä – versio 8.11.2021

Yrityksellemme lähetettyjen terveystietoja koskevien tietopyyntöjen yhteydessä kerättäviä henkilötietoja käsittelee Théa Nordic AB ja sen emoyhtiö Laboratoires Théa S.A.S., joka toimii rekisterinpitäjänä. Käsittelyn tarkoituksena on  pyyntöihin vastaaminen.

Olemme sitoutuneet suojaamaan kerättyjä henkilötietoja ja pitämään ne luottamuksellisina jäljempänä kuvattujen ehtojen mukaisesti.

• Mitä ovat henkilötiedot? Mitä henkilötietoja kerätään?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa henkilöön liittyviä tietoja, joista kyseinen henkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai epäsuorasti.

Kun lähetät meille terveystietoja koskevan tietopyynnön, keräämme

 • pyyntöösi liittyviä tietoja, jotta voimme käsitellä pyyntösi ja vastata siihen
 • tietoja, joiden avulla voimme ottaa sinuun yhteyttä vastataksemme pyyntöösi (esim. puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi).

• Mihin tarkoitukseen keräämme henkilötietoja ja millä perusteella?

Meidän on kerättävä henkilötietoja, jotta voimme käsitellä pyyntösi ja vastata siihen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on lakisääteisten velvollisuuksiemme ja toimialamme parhaiden käytäntöjen noudattaminen.

• Keillä on pääsy henkilötietoihin?

Kerättyjä tietoja voivat vastaanottaa Théa Nordicin valtuutettu henkilöstö ja asianmukaisesti valtuutetut alihankkijat.

Pyyntösi voidaan myös lähettää Laboratoires Théa S.A.S:n valtuutetulle henkilöstölle anonymisoidussa muodossa. Tällöin henkilöllisyytesi pysyy salassa.

• Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Tietojasi säilytetään niin kauan kuin on tarpeen pyyntöösi vastaamiseksi ja vastauksen antamisen jälkeen vielä kaksi vuotta.

• Henkilötietoihin liittyvät oikeutesi

Sinulla on säädöksissä määriteltyjen ehtojen ja rajoitusten mukaisesti oikeus saada pyytää tietojasi nähtäväksesi, oikeus pyytää oikaisemaan, poistamaan tai siirtämään niitä sekä oikeus vastustaa tai pyytää rajoittamaan niiden käsittelyä.

• Näin voit käyttää oikeuksiasi

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Privacy.nordic@theapharma.com tai postia osoitteeseen Théa Nordic AB, Storgatan 55, 70363 Örebro, Sverige.

Jos haluat lisätietoja asiasta, voit myös käydä tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa valvovan viranomaisen eli tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivustolla ja tarvittaessa jättää viranomaiselle valituksen.

Tietoa henkilötietojen käsittelystä terveystietoja koskevien tietopyyntöjen yhteydessä – versio 8.11.2021

Yrityksellemme lähetettyjen terveystietoja koskevien tietopyyntöjen yhteydessä kerättäviä henkilötietoja käsittelee Théa Nordic AB ja sen emoyhtiö Laboratoires Théa S.A.S., joka toimii rekisterinpitäjänä. Käsittelyn tarkoituksena on  pyyntöihin vastaaminen.

Olemme sitoutuneet suojaamaan kerättyjä henkilötietoja ja pitämään ne luottamuksellisina jäljempänä kuvattujen ehtojen mukaisesti.

• Mitä ovat henkilötiedot? Mitä henkilötietoja kerätään?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa henkilöön liittyviä tietoja, joista kyseinen henkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai epäsuorasti.

Kun lähetät meille terveystietoja koskevan tietopyynnön, keräämme

 • pyyntöösi liittyviä tietoja, jotta voimme käsitellä pyyntösi ja vastata siihen
 • tietoja, joiden avulla voimme ottaa sinuun yhteyttä vastataksemme pyyntöösi (esim. puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi).

• Mihin tarkoitukseen keräämme henkilötietoja ja millä perusteella?

Meidän on kerättävä henkilötietoja, jotta voimme käsitellä pyyntösi ja vastata siihen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on lakisääteisten velvollisuuksiemme ja toimialamme parhaiden käytäntöjen noudattaminen.

• Keillä on pääsy henkilötietoihin?

Kerättyjä tietoja voivat vastaanottaa Théa Nordicin valtuutettu henkilöstö ja asianmukaisesti valtuutetut alihankkijat.

Pyyntösi voidaan myös lähettää Laboratoires Théa S.A.S:n valtuutetulle henkilöstölle anonymisoidussa muodossa. Tällöin henkilöllisyytesi pysyy salassa.

• Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Tietojasi säilytetään niin kauan kuin on tarpeen pyyntöösi vastaamiseksi ja vastauksen antamisen jälkeen vielä kaksi vuotta.

• Henkilötietoihin liittyvät oikeutesi

Sinulla on säädöksissä määriteltyjen ehtojen ja rajoitusten mukaisesti oikeus saada pyytää tietojasi nähtäväksesi, oikeus pyytää oikaisemaan, poistamaan tai siirtämään niitä sekä oikeus vastustaa tai pyytää rajoittamaan niiden käsittelyä.

• Näin voit käyttää oikeuksiasi

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Privacy.nordic@theapharma.com tai postia osoitteeseen Théa Nordic AB, Storgatan 55, 70363 Örebro, Sverige.

Jos haluat lisätietoja asiasta, voit myös käydä tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa valvovan viranomaisen eli tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivustolla ja tarvittaessa jättää viranomaiselle valituksen.